Professor


Associate Professor
Ryota Morikawa


Assistant Professor
Yoh Noguchi


Visiting Researcher
Hibiki Itoga
Shunsuke Kawai


Graduate Students
Motokuni Nakajima
Shota Takahashi
Masako Fukazawa
Kosuke Nariyama
Shu Satoh
Kaito Tsuchiya
Mami Sekine
Chiawen Ying


Undergraduate Students
Mayu Handa
Ryotaro Hiraiwa
Nari Shin
Hayato Suzuki
Kotaro Udo
Tsubasa Yamazaki

↑ PAGE TOP